Начало Бизнес Какво предвижда проектобюджетът на Видин за 2022 г.

Какво предвижда проектобюджетът на Видин за 2022 г.

от Mariana Gomileva
612 преглеждания

Входът на Община Видин / снимка: Мариана Гомилева

Бюджетът на Общината за 2022 г. ще е бюджет на благоустрояването на всички населени места. Това заяви кметът д-р Цветан Ценков при откриването на общественото обсъждане на проектобюджета за 2022 г. На събитието присъства цялото общинско ръководство, председателят на Общинския съвет Генади Велков, кметове на кметства и кметски наместници, представители на медиите и граждани. „Опитали сме се да отговорим на желанията на нашите съграждани и на получените сигнали, като продължаваме благоустройството на всички квартали на град Видин и на населените места в Общината“, каза д-р Ценков.

Той допълни, че състоянието на инфраструктурата е притеснително и това е следствие от факта, че на някои места повече от 30 години не е правено нищо за подобряването й. „Приключили сме проектирането на ж.к. „Петко Каравелов“ („Звездите“) в централната част на Видин – с направа на улици, нови тротоари, с отводнение. Ще ремонтираме улици, за които имаше забавяне, защото отново първо трябваше да направим проектиране, но вече и те са подготвени за ремонт“, обясни кметът. И през тази година в общинския бюджет са заложени средства за археологическото проучване на крепостта „Бонония“. По отношение на град Дунавци и селата в Община Видин, той каза, че за всяко едно от тях са определени средства за асфалтиране на улици и за подобряване на инфраструктурата. Заделеният ресурс е в зависимост от броя на жителите, като за малките населени места средствата са значително повече в сравнение с 2021 г.

Представяне на проектобюджета на Видин за 2022 г. / снимка: общ. Видин

През 2022 година ще се изпълняват проекти, които ще променят облика на град Видин, заяви още д-р Ценков. Планирано е също изграждането на нови детски и спортни площадки. На финала е проектирането на входно/изходните точки, които ще свързват Видин с бъдещия магистрален път. Подготвя се и проект за основен ремонт на бул. „Панония“, който ще включва асфалтиране на уличните платна и обновяване на тротоарите. Водени са предварителни разговори с вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов за осигуряване на финансиране на тези проекти, поясни кметът на Видин. Приоритет за общинското ръководство продължава да е изграждането на сепарираща и компостираща инсталация в Регионалното депо за битови отпадъци, защото така Общината ще генерира приходи, които ще могат да се използват за благоустрояване и за дейности в културата и спорта. На финала е и подготовката на проекта за подмяна на уличното осветление в населените места с енергоспестяващо, с което ще се подобри качеството на услугата, както и ще се намалят разходите на Община Видин за ел. енергия.

Възможният бюджет – така председателят на Общинския съвет Генади Велков на свой ред определи предложената за обществено обсъждане бюджетна рамка. Той посочи, че при определянето на приоритетите и дейностите, към които се насочва финансовият ресурс, водещ е бил принципът да се удовлетворят интересите на възможно най-голям брой хора, както и да се насочи вниманието към нерешените с десетилетия проблеми.

Предложението за общия обем на проектобюджета на Община Видин за 2022 г. е той да се утвърди в размер до 61 228 915 лева. Рамките на документа представи Цветомира Илиева, заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“. Тя подчерта, че приходната част в проекта е изготвена при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част са планирани средства за трудови разходи, издръжка, капиталови разходи и погашения по дългосрочни кредити (към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” в размер на 568 788 лв. – три кредита по изпълнявани проекти) и по краткосрочни кредити (към фонд „ФЛАГ” в размер на 1 680 762 лв., по проект за ПСОВ).

За 2022 г. общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 34 669 478 лв.; общата изравнителна субсидия (трансфер за местните дейности) – 4 471 200 лв.; за зимно поддържане и снегопочистване (трансфер за местни дейности) – 195 500 лв.; целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища -1 889 300 лв. или общият размер на бюджетните взаимоотношения е 41 225 478 лв.

Цветомира Илиева отбеляза, че съгласно чл. 96 от Закона за публичните финанси „по решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствени приходи на общините и от изравнителна субсидия“.

За 2022 г. засега се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи. От имуществени данъци се планира да постъпят 5 577 964 лв. Заместник-кметът каза, че за увеличаване на събираемостта от данъка върху недвижимите имоти продължават да се търсят и прилагат различни мерки както за физическите, така и за юридическите лица. Планират се по-високи постъпления от данъка върху превозните средства във връзка с продължаване на действията по събиране на стари непогасени задължения – към 2 700 000 лв. От данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се предвижда да постъпят 1 617 624 лв. Очакваните средства от туристическия данък са в размер на около 12 800 лв. и др.

Основните приоритети по отношение на социалните и хуманитарните дейности представи заместник-кметът Борислава Борисова. Тя посочи, че в сферата на образованието от държавния бюджет се предоставят над 23 млн. лв., като се осигуряват и средства за издръжка на децата в детските градини и детската ясла, което е във връзка с отпадането на таксите от 1 април. Предвиждат се ремонти и обновяване на образователни институции, което включва асфалтиране на дворното място на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, ремонт на обучителна зала за танци в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ремонт на покрив на ОУ „Епископ Софроний Врачански“. През тази година ще бъде завършен и проектът за пристрояване на ОУ „Иван Вазов“, чиято учебна база ще се увеличи с четири класни стаи и ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда посредством изграждане на асансьор.

„Тази година сме поели ангажимент и сме заделили 16 200 лв. за стипендии на студенти от град Видин, които през учебната 2022/2023 година ще се обучават в медицинските специалности на Русенския университет – те ще учат в град Русе, но предоставянето на стипендията ще е срещу ангажимент от тяхна страна впоследствие да се върнат и да работят във видинската болница“, обясни Борисова. Тя посочи, че и през 2022 година 23 социални услуги на територията на Община Видин ще функционират като държавно делегирана дейност. Допълнително Общината ще продължи да предоставя различни социални услуги, както и активно да работи по проекти в подкрепа на хората в уязвимо положение.

Заместник-кметът допълни, че се планира увеличение на бюджетите за провеждане на културни събития, както и за туризъм и за спорт и младежки дейности. „И през тази година нашата цел е общата ни визия „Видин – фестивален град“ – заяви Борисова. Отново ще бъдат организирани знаковите за Видин събития – Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни“, Международният фолклорен фестивал „Синия Дунав“, видинският панаир, младежкият фестивал Summer Vibes, фестивалът Vida Аrt, Нестинарската вечер, средновековният фестивал „БъдинЪ“, за втора година във Видин ще се проведе оперният фестивал „Летни музикални празници „Баба Вида“. Населените места в общината отново ще получат средства за отбелязване на традиционните събори.

Предвижда се поставяне на стена за катерене в Крайдунавския парк и на фитнес уреди в парк „Владикина бахча“. Ремонтни дейности ще бъдат извършени в Спортна зала „Фестивална“, както и на покрива на Младежкия дом. Средствата за подпомагане на спортните клубове ще са с 25% повече в сравнение с 2021 г. За първа година нашият град ще е домакин на Национален лекоатлетически крос „Видин рън – 2022“. С финансовата и организационна подкрепа на Общината през годината ще се проведат турнири и състезания по лека атлетика, волейбол, футбол, стрийтбол, баскетбол и др.

Ще бъдат продължени трите летни младежки програми, които Община Видин стартира през миналата година – за насърчаване на доброволчеството, летните занимания по интереси и платения стаж.

Заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев запозна присъстващите с поименния списък за капиталови разходи. Той е в размер на 27 094 662 лв., от които: 1 889 300 лв. целева субсидия; 3 518 599 лв. собствени бюджетни средства; 21 312 177 лв. – средства от Европейския съюз; 374 586 лв. – други (трансфери и субсидии от РБ). Тази година средства са предвидени за извършване на ремонтни дейности на улици във всички населени места; за ремонти на училища и детски градини; на помещения на здравни кабинети в селата; за подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в някои селища от Общината; ремонт на алеи в парк „Рова“ (срещу филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и в участъка от ЧЕЗ до РЗИ), в Крайдунавския парк (от Художествената галерия до Телеграф капия), както и в парк „Владикина бахча“; за съфинансиране по изпълнявани от Общината проекти; за доставка на машини, съоръжения, оборудване за ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“; за придобиване на компютърна техника в различни направления и др.

През 2022 година Община Видин ще изпълнява инфраструктурни, екологични и социални проекти на обща стойност 43 820 508 лв., съобщи заместник-кметът Десислава Тодорова. Те са свързани с подобряване на качеството на атмосферния (подмяна на отоплителни уреди в домакинствата), реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, изграждане на нови социални жилища, рехабилитация на централната пешеходна зона в участъка от Младежкия дом до Спортната зала, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 жилищни блока и др.

Тодорова подчерта, че 2022 г. е стратегически важна за подготовката на инвестиционни проекти. Целта е Община Видин да има готовност и да подаде своите проектни предложения веднага след като започне кандидатстването за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и новите оперативните програми на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

Източник: Община Видин

Подобни статии