Начало История Кръгли годишнини във видинско през януари 2024 г.

Кръгли годишнини във видинско през януари 2024 г.

от Mariana Gomileva
314 преглеждания

Държавният архив във Видин, създаден на 10 май 1960 г., е широка база на ретроспективна документална информация от всички области на обществения живот / снимка: ДА – Видин

Съхраняваните документи в Държавен архив – Видин отразяват развитието на Видинския край във всички сфери на обществения живот, най-вече от Освобождението до наши дни. Сред най-ценните фондове са: Видинска митрополия, Градско общинско управление и Окръжен съвет – Видин, Градско общинско управление – Белоградчик, Читалище „Цвят“ – Видин, Полицейските управления – Белоградчик, Видин и Кула, Окръжно и Околийско инженерство – Видин, Районна проектантска организация – Видин, общинските съвети – Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, Окръжен народен съвет – Видин, Областна администрация на област с административен център гр. Видин, Еврейска община – Видин, Окръжно мюфтийство – Видин, Българска фотография – Видин, личните фондове на Найчо Цанов, Илия Цанов, д-р Бърни Бончев, Панайот Дворянов, Васил Атанасов Бояджиев, Соломон Аладжем, Тихомир Коджаманов, Тодор Андрейков, Димитрина Табакова, Савина Попова, Вълчо Даскалов и Здравко Даскалов, Митко Лачев, фондовете на видинските митрополити – Неофит, Филарет, Дометиан, семейните фондове Панчеви (Любен и Маргарита), Попови (Лападат и Борис), Аладжемови (Майер и Мони (Соломон), Стаменови (Петко, Иванка, Благовеста и Станислав), архивните колекции „Дарено от Румен Манов“, „Дарено от Борис Цацов“, „Дарено от Иван Спасов“, „Дарено от Венцислав Велков“ и други.

Архивът съхранява уникални и особено ценни документи, утвърдени като такива в системата на ДАА. Информация за тях и дигитални копия са публикувани на страницата на архива: http://www.archives.government.bg/526

Документите от Националния архивен фонд, съставна част от които са съхраняваните в Държавен архив – Видин, са достъпни за ползване от български и чуждестранни лица и институции. Заинтересованите могат да ползват Информационната система на държавните архиви (ИСДА) http://212.122.187.196:84/FundSearch.aspx, за да намерят сведения за съхраняваните документи, както в нашия архив, така и за архивите в системата на Държавна агенция „Архиви“. Към 1 ян. 2023 г. в системата могат да се ползват онлайн дигиталните копия на 3 616 документа, съхранявани във видинския архив, с общо 17 713 образа. Сред дигитализира­ните документи по темата „Органи на власт и управление“ са протоколите на Видинското градско общинско управление от 1878 до 1902 г. и на Градски народен съвет – Видин от м. декември 1944 до м. септември 1947 г. Дигитализирани са документи за екзарх Антим І, Трети пехотен бдински полк, Петнадесети пехотен ломски полк, образованието, културата, бита, спорта, обществения живот във Видинска област. В дигиталните колекции на Държавна агенция „Архиви“ – „Архивите говорят“ https://archives.bg/ могат да се видят произведения на изобразителното изкуство, снимки и албуми, документи за участието на жителите на региона във войните, за историята на видинските евреи и други.

За заявления за използване, заверка на архивни документи и за услугите предоставяни от ДАА се заплаща по Тарифа за таксите, които се събират от ДАА (обн. ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм. ДВ, бр. 52 от 2015 г. в сила от 11 август 2015 г.) и Цени на услугите, предоставяни от ДАА (обн. ДВ, бр. 8 от 27 януари 2012 г., изм. ДВ, бр. 52 от 2015 г. в сила от 11 август 2015 г.)

http://www.archives.government.bg/uploaded_files//naredba2.pdf

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Pravilnik_izpolzvane_2017_all.pdf

http://www.archives.government.bg/34-Тарифа_и_Цени_на_услуги-LM

Потребителите могат да получат справки за архивните документи по кореспондентски път, като поемат разноските по изготвянето им и пощенските разходи и чрез портала на ДАА, предоставящ навременна информация, достъп до електронни услуги и начини за електронна комуникация – Е-УСЛУГИ http://212.122.187.196:8081/

Образците на формулярите за извършваните услуги (заявления за използване и за извършване на справка, поръчка за изготвяне на копия) са публикувани на сайта на ДАА:

http://www.archives.government.bg/583-LM

От цените на услугите в раздел I и раздел VIІ се правят следните отстъпки:

  1. За ученици и учители, студенти, дипломанти и докторанти, научни работници от системата на Българската академия на науките и други научни институти, преподаватели във висши учебни заведения от страната и чужбина и служители от други архивни институции в страната – 50 на сто.
  2. За хора с увреждания – 50 на сто.
  3. За пенсионери – 50 на сто.
  4. За физически лица, дарили документи на държавата, и за техните преки наследници – безплатни копия на дарени от тях документи и безплатна читателска карта.
  5. За политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества – безплатни копия на предадените от тях документи.

Документите на отдел „Държавен архив“ – Видин се ползват в читалнята и не могат да се изнасят извън архива. Всеки потребител попълва заявление, в което посочва темата, по която иска да работи и документите, които го интересуват. При необходимост може да получи консултация от експертите в архива.

На разположение на читателите е и богатата справочна библиотека на архива, включваща и пълното течение на издаваните от ДАА поредици – „Архивите говорят“, „Архивни справочници“, сп. „Архивен преглед“, сп. „Известия на държавните архиви“ и други документални сборници и съвместни издания. Библиотеката притежава документални издания, списания, специализирани в архивната теория и практика, справочници на историческите архиви в Зайчар и Неготин, Република Сърбия. Книгите могат да се ползват в читалнята на архива, а също и да се заемат за ползване за определен срок.

Издания на Държавен архив Видин

Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове 1838–1944, Ч.І. Състав. Д. Попов и Л. Чупренска. С., Наука и изкуство, 1977, 179 с.

https://www.archives.government.bg/guides/18_P_K.pdf

 

Пътеводител по архивните фондове 1944–1972, Ч. ІІ. Състав. Л. Чупренска и З. Ангелова. Видин, 1981, 385 с.

https://www.archives.government.bg/guides/18_P_C.pdf

 

Инвентарни описи

Градско общинско управление – Белоградчик 1887–1944 г. и Градско общинско управление – Видин 1878–1944 г. Състав. Л. Чупренска. Видин, 1981, 61 с.

Найчо Цанов (1857–1923), опис на документалното му наследство, съхранявано в Държавен архив – Видин, Исторически музей – Видин, Централен държавен архив, Български исторически архив при Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий“, Научен архив на БАН. Състав. Св. Кръстева. Видин, Печатница „Аворе“, 1999, 95 с.

https://www.archives.government.bg/uploaded_files/18_O_N_C.pdf

 

Д-р Бърни Бончев. Инвентарен опис на личен фонд. Състав. Р. Андреева. Видин, Печатница „Експрес ЗМ“, 2007, 67 с.

Каталози и документални издания

Учебното дело във Видински окръг (1832–1944). Състав. Л. Чупренска. Видин, 1984, 100 с.

Промишлеността във Видински окръг (1866–1947). Състав. Л. Чупренска. Видин, 1985, 86 с.

Българо-съветската дружба във Видински окръг (1919–1983). Състав. Л. Димитрова. Видин, 1987, 192 с.

Червенокръсткото движение във Видински окръг (1883–1980). Състав. Л. Чупренска. Видин, 1987, 72 с.

Читалищното дело във Видинския край (1870–1983) Състав. Л. Чупренска. Видин, 1989, 131 с.

Паскин (1885–1930). Състав. Р. Андреева и С. Димитрова. Видин, 1995, 22 с.

Тефтер на делата. Протоколна книга на Видинската църковно-народна община 1870–1880. Състав. М. Лачев и М. Новакова. С., 2010, 171 с.

https://www.archives.government.bg/uploaded_files/VDTefternadelata

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот във Видинско и Тимошко (ХІХ – ХХ век). Сборник с материали от Международна научна конференция, Видин, 2013 г. Състав. Св. Кръстева. С., Издателство „Веда Словена”, 2014, 176 с.

https://www.archives.government.bg/uploaded_files/VDSBVidin2014

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ – ХХ век). Сборник с материали от Втората международна научна конференция – Видин, 2014. Състав. Св. Кръстева и М. Новакова. С., Издателство „Веда Словена“, 2017, 208 с.

https://www.archives.government.bg/uploaded_files/VDSBVidin2017

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ – ХХ век). Сборник с материали от Третата международна научна конференция – Видин, 2016. Състав. Св. Кръстева и М. Новакова. С., Издателство „Веда Словена“, 2018, 180 с.

https://www.archives.government.bg/uploaded_files/VDSBVidin2018

Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ – ХХ век). Сборник с материали от Четвъртата международна научна конференция – Видин, 2018. Състав. Св. Кръстева и М. Новакова. С., Издателство „Веда Словена–ЖГ“, 2022, 235 с.

https://www.archives.government.bg/uploaded_files/VDSBVidin2022

 

Я Н У А Р И

1 януари – 150 години от излизането (1874 г.) във Видин на първия в България земеделско-икономически вестник „Ступан“ с издател Димитър Хранов

ф. 122К, оп. 1, а.е. 128

 

3 януари – 115 години от излизането (1909 г.) на „Видински общински вестник“, официално издание на Видинската община    

ф. 17К, оп.1, а.е. 41, л. 148

 

5 януари – 25 години от създаване на Област с административен център град Видин. С Указ № 1 от 5 януари 1999 г. (обнародван в ДВ, бр. 2 от 8 януари 1999 г.) се утвърждават границите, административните центрове на области и общини, включени в тях. В област Видин се включват общините: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене

ф. 1363, 2 оп., 77 а.е.

25 януари – 145 години от основаването (1879 г.) на Българската народна банка

 

31 януари – 170 години от рождението (1854 г.) на Стефан Стамболов, революционер, политически деец (лидер на Народнолибералната партия) и държавник, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН, почетен гражданин на Видин

януари – 75 години от създаването (1949 г.) на Държавна филхармония – Видин

ф. 184, 5 оп., 202 а.е.

 

Източник: ДА – Видин

Подобни статии