Начало Еврофинансиране Ново международно споразумение за решаване на проблемите по Дунав

Ново международно споразумение за решаване на проблемите по Дунав

от Mariana Gomileva
4203 преглеждания

Националните флагове на държавите от Стратегия на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) пред Конгресния център в словенския град Brdo pri Kranju / снимка: Мариана Гомилева

Външни министри и представители на всички 14 държави членки на Стратегия на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) подписаха ново взаимно споразумение за сътрудничество. Съгласуването на документа беше основен акцент в 12-ия Годишен форум на Дунавската стратегия, който се проведе в словенския град Brdo pri Kranju миналата седмица. Събитието бе организирано от Европейската комисия и Програмата за Дунавския регион, подкрепено от Danube Strategy Point.

Предаване на председателството от Словения към Австрия / снимка: Мариана Гомилева

Стратегията на ЕС за Дунавския регион е политическа рамка, чрез която си сътрудничат девет държави членки на ЕС и пет страни, които не са членки.

Флаговете на страните от Дунавската стратегия / снимка: Мариана Гомилева

Северозападна България е част от тази Стратегия, чрез която държавите от Дунавския басейн търсят взаимно решения на общите си проблеми. Това са преди всичко замърсяването на околната среда, изменението на климата и засушаването около градовете по Дунав, предизвикателствата пред транспорта, както и младежката безработица. В рамките на Стратегията се договарят общи приоритети и след това се създават партньорства за изготвяне на трансгранични проекти. Така няколко държави заедно получават пари от стандартните фондове на ЕС и реализират проекти с обща полза.

Банер на 12-ия Годишен форум на Дунавската стратегия / снимка: Мариана Гомилева

За да потърсят нови решения на проблемите на районите по река Дунав, държавите се споразумяха за конкретни общи приоритети по време на Австрийското председателство на Стратегията. Представителите на Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна приеха съвместна декларация, която подписаха официално в Brdo Castle.

Brdo Castle / снимка: Мариана Гомилева

Подписване на международното споразумение / снимка: DANUBE STRATEGY POINT

Ето какво се казва в новоподписания важен документ за сътрудничество между държавите по Дунавската стратегия:

Признавайки, че Дунавският макрорегион през второто десетилетие от своето съществуване е изправен пред някои от най-значимите предизвикателства в областта на енергетиката, икономиката, здравеопазването (поради пандемията COVID-19) и продължаването на непровокираното военно нахлуване на Русия в Украйна, осъждаме най-категорично това неоправдано поведение на Русия. Изразяваме пълна солидарност с народа на Украйна и отново заявяваме силната си подкрепа за суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на страната, в рамките на нейните международно признати граници, включително териториални води, и насърчаваме всички заинтересовани страни в EUSDR да използват структурите, предлагани от EUSDR в подкрепа на Украйна, в принос за нейното възстановяване.

Многократните военни удари на Русия по инфраструктурата на пристанището на Дунав, складовете за зърно и съоръженията в околните райони са подкопаващи глобалната продоволствена сигурност и поставят под значителна заплаха свободата на корабоплаване по река Дунав, околната среда и екосистемата на река Дунав от двете страни на реката.

Насърчаваме търсенето на начини за ефективно противодействие на възпрепятстването на свободното търговско корабоплаване.

Изразяваме солидарност с хората в силно засегнатите от природни бедствия региони това лято. Домовете им бяха опустошени, както и обществената инфраструктура и земеделската земя. Потвърждаваме важността на макрорегионалното сътрудничество и сътрудничеството на ЕС за готовност и реакция при природни бедствия.

Насърчаваме засилено сътрудничество на служители и доброволчески организации в рамките на EUSDR.

Приветстваме статута на кандидат за членство в ЕС, предоставен на Украйна, Молдова и Босна Херцеговина, като по този начин всички страни, участващи в EUSDR, вече ще са също и страни членки на ЕС.

Потвърждаваме нашия ангажимент за сътрудничество в рамките на EUSDR за преодоляване на съществуващите и новите предизвикателства в Дунавския регион и подчертаваме значението на устойчивото регионално развитие, създаването на синергии между макрорегионалните стратегии и кохезионната политика на ЕС.

Признаваме ключовите роли на националните координатори на EUSDR като основни лица, вземащи стратегически решения в изпълнението и популяризирането на Стратегията.

Насърчаваме упълномощеното ангажиране на заинтересованите страни в приоритетните области на EUSDR и потвърждаваме незаменимата роля на Danube Strategy Point като секретариат на Стратегията, допринасяйки за институционалната същност, приемствеността и ефективното прилагане на EUSDR. Подчертаме ролята на Европейската комисия като ключов стратегически координационен партньор на EUSDR и призоваваме Комисията да засили участието си във всички служби в основното управление на EUSDR.

Насърчаваме бъдещите председателства на EUSDR TRIO активно да търсят полезни взаимодействия и сътрудничество с други Макрорегионални стратегии на ЕС.

Оценяваме създаването и усилията на първия Дунавски младежки съвет (DYC) и очакваме по-нататъшното му активно участие в Стратегията. Признаваме ценния принос на членовете на DYC за изпълнението на целите на приоритетните области, както и приоритетите на председателството на EUSDR. Призоваваме към продължение на амбициозната работна програма на DYC и за продължаваща подкрепа за изграждане на капацитет и насоки, предоставени от Danube Strategy Point, и чрез прилагане на метода POPRI – инструмент за изграждане на капацитет, повишаващ лидерските и предприемаческите умения на младите хора. Признаваме необходимостта от проучване на решения, насочени към задържането на местни и регионални таланти.

Приветстваме инициативата за проучване на възможни политически мерки, активно подкрепена от регионални и национални заинтересовани страни, като Европейските териториални групи за сътрудничество (EGTCs) и Консорциумът за европейска изследователска инфраструктура (ERIC) в областта на върховите познания, които са пионерски европейски правни форми на сътрудничество, предназначено да улесни и засили трансграничните дейности в целия Европейски съюз. Тези политически мерки трябва да бъдат хармонизирани и приложени в следващите десетилетия, за да се осигури социално и икономически устойчиво и основаоа на знанието конкурентно общество.

Въз основа на резултатите от Стратегическото предвиждане на ЕК, признаваме нуждата от повече цифрови, лични, социални и граждански умения и компетенции в Дунавския регион. Подкрепяме разработването на методи и процеси на стратегическо предвиждане, базирано на глобални и европейски данни, като се вземат предвид нуждите на Дунавския регион. Освен това поканваме политиците и заинтересованите страни да вземат предвид доколкото е възможно, препоръките направени от DYC относно задържането на таланти и развитието в Дунавския регион.

Освен това, вземаме предвид препоръките на Дунавската конференция на ректорите (DRC) въз основа на DRC Strategic Foresight и DRC Проекти на фонд „Инициатива“.

Обръщаме внимание на дълбоките промени в резултат на бързото развитие на изкуствения интелект и признаваме необходимостта от неговото регулиране, без да възпрепятстваме иновациите в служба на обществата и икономиките в Дунавския регион, по пътя им към устойчиво развитие.

Насърчаваме укрепването на синергията и обмена между различни политици и заинтересовани страни за подобряване на сътрудничеството в областта на науката, технологиите и иновации (STI) и сътрудничеството в областта на образованието и обучението между страните и регионите, за създаване на нови академии за умения, съюзи на европейски университети и иновационни хъбове.

Укрепваме Дунавския регион, за да се превърне в перспективно място за качествено обучение на млади таланти.

Признаваме необходимостта от ускоряване на прехода към зелена енергия, като същевременно гарантираме сигурността на енергийните доставки и подкрепяме усилията на EUSDR в търсене на синергии и по-интензивен обмен на добри практики между страните от Дунавския регион чрез внедряване на технологии за чиста енергия. Продължаваме да насърчаваме диверсификацията на енергийни източници и по този начин допринесяме за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива.

Подчертаваме значението на прилагането на Зелената сделка в борбата срещу изменението на климата и влошаването на околната среда и привеждането ѝ в съответствие с Дунавската стратегия. Поставяме си за приоритети: осигуряване на качеството на водата, предотвратяване на рисковете за околната среда и защита на биоразнообразието, съхраняване на природните пейзажи и осигуряване на добро качеството на въздуха и почвата в река Дунав. Затова ще работим за намалена бюрокрация и опростени процедури при прилагането на Зелената сделка.

Потвърждаваме важната роля на транспорта в икономическото, социалното и устойчивото развитие в Дунавския регион, и необходимостта от инвестиции за подобряване на транспортната инфраструктура. Призоваваме всички страни от Дунавската стратегия да укрепят взаимно инфраструктурните си връзки. Пристъпваме към разработване на нови логистични маршрути и търсене на устойчиви решения за запълване на пропуските и отстраняване на проблемните места в транспортната мрежа на Дунавския регион, включително с подкрепа за проекти за мобилност с макрорегионална добавена стойност. В тази връзка, поставяме фокуса върху съвместни дейности, които насърчават интелигентната транспортна инфраструктура и услуги, за да може отделните райони да подобрят своята привлекателност и конкурентоспособност, чрез използване на най-новите налични технологии. В същото време насърчаваме екологичните видове транспорт, които подкрепят общите цели за опазване на климата и околната среда. Освен това, призоваваме към подобряване на пътищата за солидарност между ЕС и Украйна и изказваме подкрепа за подобряването на връзките с региона на Западните Балкани към Европейските зелени пътища.

Обръщаме внимание на задълбочения процес на привеждане в съответствие на приоритетите на EUSDR с ЕС, на националните и регионални фондове, което е известно още като „вграждане“, и възможностите, предоставени от вграждане на EUSDR в съответните програми на политиката на сближаване, както и в IPA / NDICI като финансови инструменти.

Признаваме подкрепата на Програмата за Дунавски регион в прилагането на EUSDR и оценяваме решението да се разгледа цялата територия на Украйна като допустима в поканите за проекти. Подчертаваме важността на мрежите на управляващите и програмните органи, действащи в EUSDR, като ефективни инструменти, позволяващи засилена комуникация и координация в областта на изпълнението на EUSDR. Освен това, се обръщаме към Комисията и нейните служби, свързани с дейностите по вграждане, по-специално към DG REGIO и DG NEAR, за да осигурят силна подкрепа в този процес през целия период на финансиране и за подпомагане на процеса на наблюдение на резултатите.

Оценяваме редовната организация на съвместните операции на DARIF от 2013 г. за развитие сътрудничество в областта на престъпността и правоприлагането по протежение на река Дунав. Ценим конференциите на политическо ниво, а именно 3-та Дунавска конференция на министрите на вътрешните работи по сигурността на страните от EUSDR, проведена в Брюксел на 23–24 март 2023 г. и конференцията „Дунавският регион на границата на епохите – активно оформяне на трансформацията. Подходи за решения за политика и бизнес” на 10 юли 2023 г. в Щутгарт, Баден-Вюртемберг.

Насърчаваме продължаването на организирането на министерски срещи и други политически събития, други тематични мероприятия на EUSDR на регионално, национално и европейско ниво.

*****

В заключение ние, министрите на EUSDR, оценяваме свършената досега работа и усилията, положени от заинтересованите страни в момент, когато EUSDR навлезе във второто десетилетие на съществуването си. Потвърждаваме политическия си ангажимент и ще продължим да обединяваме усилия за укрепване на сътрудничеството в рамките на EUSDR, както и за осигуряване на политическа подкрепа за по-нататъшното развитие на Стратегията, отключвайки пълния потенциал на Дунавски регион.

И накрая, поверяваме председателството на EUSDR през 2024 г. на Австрия и й желаем успех като председателстващ Стратегията.

*****

След подписването на общото споразумение, в рамките на три дни експерти от всички държави членки на Дунавската стратегия обсъдиха в работни дискусии икономическото, социалното и териториално развитие на региона и сближаването на дунавските държави.

Дискусия по време на форума / снимка: Мариана Гомилева

По време на 12-ия Годишен форум министърът на външните работи на Словения, Таня Файон, предаде на външния министър на Австрия, Александър Шаленберг, символа на Дунавската стратегия – корабния рул. Така от този ноември Австрия поема следващото председателство до декември 2024 г. След това е ред на Босна и Херцеговина.

Предаване на председателството от Словения към Австрия / снимка: Мариана Гомилева

 

Репортер: Мариана Гомилева (Любляна)

 

Подобни статии