Начало Флора и фауна Червеногуша мухоловка

Червеногуша мухоловка

от Mariana Gomileva
49857 преглеждания

Малка мухоловка (Ficedula parva)

Разред: Врабчоподобни

Семейство: Мухоловкови

Природозащитен статус в България: уязвим

Червеногуша мухоловкаЧервеногушата мухоловка е алеарктичен вид, гнездящ в Евразия (тайгата, Алтай, Кавказ, Мала Азия, Европа, Балканския полуостров).

Птицата е гнездещо-прелетен и преминаващ през България вид. В края на 70-те години на XIX в. е установенo, че гнезди в Североизточна България и еднократно в Камчийския лонгоз. От 1975 г. гнезди постоянно в Източна и Западна Стара планина, и Странджа. Общата численост в страната е 700–1000 двойки при средна плътност 1 двойка на 50–100 ha; в Централна Стара планина има 400–500 двойки.

Червеногушата мухоловка обитава главно стари букови гори с естествена структура и 600–1550 м надморска височина. Брачни песни на червеногушата мухоловка обикновено се регистрират от средата на май до началото на юли. Храненето на малките птички е установено през целия юли, а между 20 юли и 10 август често се наблюдават двойки имат второ люпило. Гнездото е в хралупа, дупка или на клон. Малките са 5 или 6 на брой и излитат на 13-тия ден. Размерът на гнездовите територии в Централна Стара планина варира в зависимост от естествения характер на горите от 7–8 до 25–30 ha. Птицата се храни с насекоми и улавя плячката в кратък кръгов полет. Прелетите на мухоловката протичат през април–май и края на август–октомври.

Местообитанията на птицата вече са защитени в НП „Централен Балкан“, ЗМ „Черния рът“ и ПП „Българка“ и „Странджа“. Необходимата мярка за опазването на вида е мораториум върху сечите в старите гори в защитените територии.

 

Източник: Червената книга на Република България: Електронно издание

Автори: Жeко Спиридонов

Подобни статии