Начало Забележителности Избран е изпълнител за проектиране и реставрация на Синагогата във Видин

Избран е изпълнител за проектиране и реставрация на Синагогата във Видин

от Mariana Gomileva
1699 преглеждания
С колело пред Видинската Синагога / снимка: Мариана Гомилева
 
Решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) във връзка с реализирането на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ бе изпратено на 22.10.2020 г. на десетте участника, подали оферта и бе публикувано в профила на купувача на Община Видин.
С Решението на кмета на Общината са класирани участниците, подали подходящи оферти: на I-во място – ДЗЗД „Паскен 2020“, с комплексна оценка 99,98 точки, на ІІ-ро място – Обединение „Геострой Екса – Видин“, с комплексна оценка 94,17 точки и на ІІI-то място – „Камо Билд Груп” ООД, с комплексна оценка 78 точки. За изпълнител е определен класирания на първо място участник – ДЗЗД „Паскен 2020“. Членове на обединението са „Билдинг Комфорт“ ЕООД, „Алумина Елит 2003“ ЕООД и „Аморф Архитекти“ ООД. Предстои сключване на договор с класирания на първо място участник след влизане в сила на Решението за определяне на изпълнител.
Изпълнителят следва да изработи инвестиционен проект за реставрацията и консервацията на видинската синагога и адаптацията й в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, както и да реализира строително-монтажните и консервационно-реставрационни работи на обекта, като упражнява и авторски надзор по време на строителството.
Обществената поръчка се финансира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура на директно предоставяне „Развитие на туристически атракции“, чрез комбинирано финансиране: по Договор за безвъзмездна финансова помощ и чрез финансов инструмент – Договор за инвестиционен кредит, сключен с „Регионален фонд за градско възстановяване и развитие” АД и „Експресбанк” АД.
 
Източник: Община Видин

Подобни статии