Начало Икономика Еврофинансиране: Започна приемът на проекти за преработка на земеделска продукция

Еврофинансиране: Започна приемът на проекти за преработка на земеделска продукция

от Mariana Gomileva
1579 преглеждания

Европейската програма финансира и късите вериги за доставка, свързващи директно производител и потребители. На снимката: директни продажби на Врачанския есенен панаир | снимка: Гавраил Гавраилов, ruralbalkans.com

Текстът е подготвен от консултантската компания „Елана“. По процедурата за безвъзмездно финансиране бонус-точки получават проектите с изпълнение в Северозападния регион.

Държавен фонд „Земеделие“ обяви, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Срокът за приема на проекти е до 16 май 2018 г.

Предвиденият бюджет за този втори прием по подмярката е в рамките на 166.2 млн. лв.

Кой може да кандидатства:

Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;
Еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия;
Минималният стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.
Какво се финансира:

Финансова помощ се предоставя на предприятия за преработка и/или маркетинг на следните продукти:

мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти
месо и месни продукти;
плодове и зеленчуци, включително гъби;
пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти
зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на зехтин;
технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
готови храни за селскостопански животни (фуражи);
гроздова мъст, вино и оцет;
производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти
Какви инвестиции са допустими:

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
Размер на субсидията:

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП;

Размер на проектите:

минимален размер – 15 000 евро.
максимален размер – 2 000 000 евро – важи за целия програмен период по подмярката.
Допълнителни точки получават:

Проекти за преработка на суровини от чувствителни сектори /месо; мляко; плодове и зеленчуци; етерично-маслени и медицински култури/, които могат да осигурят съответната суровинна база – максимум 30 точки;
Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии в предприятията – 5 точки;
Проекти за въвеждане на иновации в преработвателната промишленост – максимум 5 точки;
Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса – максимум 5 точки
Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти – максимум 10 точки;
Проекти с инвестиции за насърчаване на интеграцията на земеделските стопанства – максимум 10 точки;
Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост – максимум 12 точки;
Проекти, изпълнявани на територията на селските райони – 8 точки;
Проекти, изпълнявани в Северозападния район – максимум 5 точки;
Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност – максимум 15 точки;
Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност – максимум 13 точки;

Основни новости във втория прием:

Най-важната промяна е, че за първи път проекти по ПРСР ще се подават онлайн чрез системата ИСУН, която вече се ползва от оперативните програми. Електронно ще се осъществява и цялата комуникация между ДФ Земеделие и бенефициентите. Изключение от електронното подаване ще се прави само за техническата документация, която придружава проектите. Необходимо е представляващите на бенефициентите да разполагат с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Влизат в сила нови критерии при оценка на проектите, които ще стимулират с повече точки предприятия с поне 3 финансови години история, които не са получавали финансова помощ по предишните мярка 121 и 123, както и по 4.2. Свален е „таванът“ на разходите по проектите от 3 млн. евро на 2 млн. евро.

Новото е, че проектите са оценявани по следния начин:

Предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;
Следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);
Техническа и финансова оценка;
Издаване на оценителен доклад.

Документи за кандидатстване в системата ИСУН: eumis2020.government.bg

Подобни статии