Начало Бизнес Цифровата трансформация на общностите във видинска област

Цифровата трансформация на общностите във видинска област

от Mariana Gomileva
377 преглеждания

Вече е готово ръководството за изработване на стратегия за дигитална трансформация на местно ниво. То включва вдъхновяващи практики и стъпки към участието на гражданите в цифровата трансформация. Ръководството ще бъде изпратено до всички общински администрации в област Видин и други заинтересовани страни, както и намерено на сайта www.digital-vidin.eu. То бе представено от Фондация за регионално развитие и Сдружение Феникс-21. Разработено е в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на  политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.  

Целта е да се помогне на местните общности в област Видин да разберат, приложат и адаптират съвременни практики на дигитализация, с активното участие на обществото, и така да се подобряват условията на живот и работа за всички. Цифровизацията представлява възможност за създаване на по-добро и устойчиво бъдеще, което не е само технологично предизвикателство, но и възможност за постигане на целите на общностите. Тя променя начина, по който работим и живеем и е социален и културен феномен, който влияе на бизнес моделите, взаимоотношенията и идентичността ни. Проектът „Цифрово десетилетие на Европа“ на ЕС цели да укрепи цифровия суверенитет до 2030 г. и подчертава важността на данните, технологиите и инфраструктурата.

По тази причина, се призоват общините, организациите с нестопанска цел, социално-икономическите партньори и бизнеса в област Видин да използват това ръководство като отправна точка за разработване на собствени стратегии и проекти, с които да се превърнат в модерни, иновативни и цифрово насочени общности.

За по-нататъшно развитие, ние трябва да поддържаме обмен на знания и опит с другите общности и градове в Европа, с цел ускоряване на нашия цифров преход и гарантиране, че цифровата трансформация наистина работи в полза на всички нас. Тези идеи и насоки могат да създадат по-силно и устойчиво бъдеще за общините в област Видин и за цяла Европа, казват авторите на проекта.

Ето на какво още набляга ръководството:

Публичният сектор също трябва да се подложи на цифрова трансформация, осигурявайки по-добри услуги и повишавайки прозрачността. Иновативни технологии като 5G, виртуална реалност и изкуствен интелект могат да помогнат в решаването на градски предизвикателства, като оптимизация на трафика и подобряване на управлението на градската инфраструктура.

Цифровизацията ще подобри услугите и ще насърчи модерното общностно развитие. За този процес е важно сътрудничество между общините, индустрията и гражданите, работещи заедно за общите цели и подобрение на качеството на живот на местно равнище.

Дигитализацията променя начина, по който функционира обществото и бизнесът. В ръководството се представят ключови понятия като дигитален преход, дигитални градове и общини, дигитализация на процеси на местно равнище, публични дигитални услуги и цифровото общество. Тези понятия са от съществено значение за бъдещето на местните общности и подобряване на качеството на живот.

В глава втора от ръководството са представени международни документи, стратегически насоки и нормативни рамки, които представляват ценен източник на информация и вдъхновение за общините. Тези документи отразяват европейските стандарти и практики в областта на дигитализацията и могат да послужат като вдъхновение за разработване на стратегии за цифров преход на местно равнище.

Цифровата трансформация трябва да бъде достъпна и отговорна. Принципите на работа на европейски общини, представени в трета глава, са ценни насоки за местни администрации, гражданско общество и бизнес. В този контекст се представят примери от различни европейски градове, илюстриращи подходите към цифровизацията.

Важен проблем е слабото участие на гражданите и бизнеса в процесите на вземане на решения в местното управление. Третата глава представя работещи европейски модели за взаимодействие между местните власти, гражданите и бизнеса.

В последната глава се предоставят насоки за разработване на стратегия за цифров преход на местно равнище, фокусирана върху общините от област Видин. Този процес е важен за създаване на модерни, интелигентни и устойчиви общности в България и за изграждане на по-дигитално бъдеще.

Цифровият преход е ключов за развитието и подобрението на начина, по който живеем и работим. Местните власти в ЕС активно насърчават дигитализацията, като разработват планове и програми за подобрение на живота на гражданите и подкрепа на икономическия растеж. Гражданите играят важна роля в процеса на дигитализация и трябва да бъдат включени в програмите и стратегиите на местните власти.

Визията на ЕС за цифровото общество се основава на ценности като свобода, защита и справедливост. Цифровите технологии предоставят нови възможности за гражданите и предприятията, както и за публичните власти и доставчиците на цифрови услуги. Важно е, че цифровият преход трябва да бъде достъпен за всички и да се използва отговорно. Участието на гражданите и бизнеса е от съществено значение за успешната реализация на цифровите политики на местно равнище.

Цифровото десетилетие на ЕС представлява рамка, насочена към работата на публичните власти, като гарантира, че технологиите и иновациите работят в полза на хората и включват гражданите във вземането на решения. Дигитализацията е ключов фактор за бъдещето на местните общности, гражданското общество и бизнеса в област Видин.

 

Източник: Информационен център „Европа Директно – Видин“

 

Подобни статии