Начало ТУРЛАШКИ ДИАЛЕКТ

ТУРЛАШКИ ДИАЛЕКТ

от Mariana Gomileva

Турлашки диалект 

амка – примка

аран – добър

арвалия – който разхищава, прахосник

арпалисуем – ругая

баят – твърд,  корав

биба – патица

битанга – скитник

бритва – сгъваемо джобно ножче

бробиняк – мравка

бросница – боровинка

буа – удря

бугарко – тъмно червено

букне – лумне

бус – купчина трева, туфа

бъши – мълчи, пази тайна

вищань – кисело

връцва – връв

гижа – лоза

глофаръц – недодялан

гмаца – гази във вода

гръджав – измършавял

гуджул – горчива отвара

девойчетия – момичета

джевгар – врабче

джерак – ястреб

дилиндра – клюка, вест, новина

диня – пъпеш

дип – добре че

дода, доде – кака, како

дреносан – непокорен, непослушен

дрънди се – пъчи се, надува се

дудич – черница

дуня – дюля

жвръцну – жилна, ухапа

желкя – костенурка

жененга – шегаджия

жешчавина – горещина

жир – жълъд

жоляв – неугледен

жъкам – бода

забъкну се – задави се

заваям се – залитам

заглоби се – заклещи се

загньита – забутва, пъха

задзира се – взира се

задушчина  – задух

затискалкьа – тапа

зачебръстен – наивен

зеф – пролука, луфт

избиколъц – скитник

изкилифинчен – променен (негат.)

инье – скреж

каференгьево – кафяви с червен оттенък

клобук – мехур

клупче – кълбо

кокичка – костилка

кокоренка – къдрица

коледжуем – вкарвам в пътя, оправям

колкам – търкалям

коньещип – попово прасе

кошуля – риза

кошчина – кокал

крошня – кошница

крълям – люлея

кюсни – удари

ладовина – прохлада

ломуняв – блед, крехък

лубеница – диня

лъсно – лесно

манджилък – хитрина

мачава, мати – мащеха

моруз – царевица (зърна)

мускурив – изцапан

мъртавъц – мъртвец

За повече интересни примери посетете: www.dialektite.com

навам – насам

нагнюсано – натъпкано

натамия – проклетия

нейел – лош

нефела – не струва

одзебнем – измръзна

озгоре – отгоре

оздоле – отдолу

опанджак – ямурлук

опитуем – опитвам

оръл – орел

отодим – отивам

отришай – махай се

отурам – отнемам

очовадан – груб човек

пагев – рехав

паметан – умен

паук – паяк

паучина – паяжина

перашка – великденско яйце

петлиджан – домат

плъж – охлюв

мешин – корем, Плющи ми мешина. – Стърже ми корема (Гладен съм).

поганац – мишка

попък – щурче

послаждам – пестя

проглоби – отхапа

пул – копче

пуне – лъхва

пустиньосвам – проклинам

пъшкав – гнил

разтакалкя – точилка

рапам – ям с апетит

ришкам – ровя

руби – ръфа

ръшнье – шета

сгабаричкам – карам се

скакъц – скакалец

скоруша – мушмула

скръчън – свидлив

скьимне – хрумне

слепутам – мотая се

слъп – клон

сниза се – счупи се

совам се – пресягам се

старойкьа – кум

струцам – спирам, връщам се назад

сургунь – пихтия

съг те – сега

тегай – тогава

тишляр – дърводелец

треби – подреждам, почиствам

тресак – гръмотевица

трошан – изморен

тръем – губя

турта – хляб, питка

удурисан – омагьосан

удурисница – вещица

узнак – по гръб

циглав – тънък

црешня – череша

цръвенщица – червена пръст

чаротан – грозен

чеперак – мярка за дължина, около педя

черка – дущеря

чешъй – гребен

чини – боядисва

чми – спи

чушкам – бутам

шака – шепа

шут – без рога

щуче – изчезна

ютре – утре

язово – замъглено