Начало Градска среда Покани за кандидатстване през 2024 г. по трансграничната програма Румъния-България

Покани за кандидатстване през 2024 г. по трансграничната програма Румъния-България

от Mariana Gomileva
330 преглеждания

Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния България продължава успешното двустранно сътрудничество между България и Румъния през програмен период 2021-2027. Програмата е одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

Програмата разполага с общ бюджет: 207,5 млн. евро. в т.ч. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 80 %, национално съфинансиране осигурено от двете партниращи си държави (18 %) и собствен принос на партньорите в проектите (2 %).

Програмата обхваща седем румънски региона (Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Дол, Мехединци и Олт) и осем български области (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. Бенефициенти на програмата са публичната администрация, неправителствени организации, университети, научноизследователски институции, представители на гражданското общество и бизнеса, за първи път – малки и средни предприятия.

През 2023 г. бяха публикувани две покани за проектни предложения по Приоритет 1 и 2, които в момента са на етап оценка.

  • Приоритет 1: Добре свързан регион

Бюджет: 27.15 милиона евро

Специфична цел 3.2: Развитие и засилване на климатична устойчивост на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност

  • Приоритет 2: По-зелен регион

Бюджет: 93.4 милиона евро

Специфична цел 2.4: Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи

Специфична цел 2.7: Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

  • Приоритет 3: Образован регион

Бюджет: 16.29 милиона евро

Специфична цел 4.2: Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда

  • Приоритет 4: Интегриран регион

Бюджет,: 70.60 милиона евро

Специфична цел 5.2: Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в райони, различни от градските райони

Предстоящи покани

– Приоритет 3: Образован регион – Очаква се трета покана за набиране на проектни предложения през първата четвърт на 2024 г.

– Приоритет 4: Интегриран регион – Очаква се покана за набиране на концепции за интегрирани проекти през първата половина на 2024 г.

 

Източник: ОИЦ – Видин

Подобни статии