Начало Градска среда Нови четири защитени зони в северозападна България

Нови четири защитени зони в северозападна България

от Mariana Gomileva
482 преглеждания

Устието на река лом в Дунав, край град Лом / снимка: стоп кадът от видео на Алекс Марков

От Министерството на околната среда и водите за обществено обсъждане са обявени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони „Река Лом“, „Тимок“, „Ново село“  и „Река Огоста“ от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Изготвени според разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и публикувани за обществено обсъждане са проекти на заповеди за обявяване на четири защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

Защитена зона „Река Лом“, разположена на територията на общините Ружинци, Брусарци, Лом и Медковец, област Монтана, с обща площ 17 227,142 дка;

Защитена зона „Тимок“, разположена на територията на общините Брегово и Ново село, област Видин, с обща площ 4 576,517 дка;

Защитена зона „Ново село“, разположена на територията на общините Ново село и  Брегово в област Видин, с обща площ 8 140,117 дка;

Защитена зона „Река Огоста“, разположена на територията на общините Козлодуй, Мизия и Оряхово, област Враца, с обща площ 13 914,271 дка.

Според проектозаповедите защитените зони се обявяват с цел опазване и поддържане на типове природни местообитания, местообитания на видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион. Определени са забрани за дейности в границите на защитените зони, препоръчителни дейности с оглед постигане на природозащитните цели, както и режимите на дейности, подлежащи на съгласуване и одобрение.

Пълният текст на всяка от проектозаповедите е публикуван на интернет страницата на МОСВ на https://www.moew.government.bg/bg/obstestveno-obsujdane-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna-publikuvano-na-09-03-2023-g/ и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (за защитени зони „Река Лом“, „Тимок“ и „Ново село“ – РИОСВ Монтана, и за защитена зона „Река Огоста“ – РИОСВ Враца).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

 

Източник: МОСВ

Подобни статии