Начало Бизнес Набират се проекти за финансиране по трансграничната програма България – Румъния

Набират се проекти за финансиране по трансграничната програма България – Румъния

от Mariana Gomileva
518 преглеждания

Започна набирането на проекти за финансиране по Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027- Interreg VI A RO-BG – Calls for Proposals (interregviarobg.eu).

Поканата за проекти е в рамките на Приоритет 2: „По-зелен регион“ в обхвата на две от Специфичните му цели 2.4  „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки предвид екосистемните подходи“ и 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“.

Допустими кандидати, по поканата, която е на конкурентен подбор, са:

 • Национални, регионални и местни публични органи, институции, администрации, агенции, включително органи, регулирани от публичното право, окръжни/ областни съвети, местни съвети/ общини, образователни и изследователски институции и др.;
 • Търговски камари и агенции за регионално развитие, функциониращи в допустимата област и регистрирани в съответствие с националното законодателство;
 • Неправителствени организации (сдружения или фондации);
 • Служби/клонове на публични национални/регионални органи и други публични органи, работещи по темите от приоритета в програмната област (регистрирани и функциониращи в програмната област).

Кандидатсването е задължително в партньорство между поне един кандидат от всяка страна на границата, като максималният брой партньори по проект е 5.

Допустими дейности за подкрепа по Специфична цел: 2.4. Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки предвид екосистемните подходи“, са:

 • Подкрепа за промяна на поведението, чрез повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи от общности и заинтересовани страни и прилагане на образователни дейности за това как да се адаптират към отрицателните ефекти от изменението на климата, особено сред местните общности, туристическият сектор и собствениците на гори;
 • Разработване на съвместни методи и инструменти за подобряване на капацитета за планиране, вземане на решения и намеса на съответните заинтересовани страни, включително ангажиране на обществеността, в адаптирането към изменението на климата (напр. идентифициране, оценка на нуждите, проектиране и прилагане на съвместни трансгранични стратегии, планове за действие, процедури, методологии, политики, инструменти, системи за мониторинг и др.);
 • Разработване на методи и инструменти за подпомагане на планирането на адаптацията и вземането на решения относно мерки за адаптация към изменението на климата;
 • Идентифициране, оценка и намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху социално-икономическите дейности в района (напр. разработване и прилагане на съвместни стратегии, инструменти, планове, решения, съвместна помощна дейност);
 • Прилагане на съвместни екосистемни мерки за адаптиране към изменението на климата, като: мерки за повторно залесяване, опазване и защита на горите, включително прилагане на системи за наблюдение на горите в общността, свързани с изменението на климата; предотвратяване и обръщане на опустиняването чрез интегрирано управление на земята и водата (напр. защита на растителната покривка, засаждане на дървета, създаване на семенни банки, обогатяване на почвата с хранителни вещества, повторно въвеждане на избрани видове, изграждане на зелени „буферни зони“); подпомагане на управлението на водата и земята чрез зелени решения (например: реки, възстановяване на потоци и озеленяване на природата, зелени решения за дренажни системи, натурализирани езера за дъждовна вода и др.).

Допустими дейности за подкрепа по Специфична цел: 2.7. „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“, са:

 • Насърчаване и улесняване на ангажираността на гражданите в опазването на биоразнообразието, включително неговото устойчиво използване;
 • Опазване на биоразнообразието и местообитанията чрез прилагане на най-добри практики от правителствени агенции, изследователски институти, неправителствени организации, както и активно участие на гражданското общество (напр. подкрепа за възстановяване или подобряване на естествени или полуестествени местообитания, създаване на екологични коридори или друга зелена инфраструктура, обръщане на деградацията на местообитанията, намаляване на фрагментацията на земята или морския пейзаж и смекчаване на натиска/заплахите и т.н.);
 • Опазване и възстановяване на природата и биоразнообразието, разположени в и в близост до населени места чрез подходящи съвместни решения, включително чрез създаване на екологични коридори, зелени мостове, еко-пасажи, зелена инфраструктура, екопроводи и др., за да се свържат отново изкуствено фрагментирани природни зони;
 • Подкрепа за събиране на данни и обмен на информация по отношение на биоразнообразието между двете страни на границата;
 • Съвместна оценка, подобряване и насърчаване на екосистемните услуги на местно и регионално ниво в трансграничен контекст;
 • Развитие и подобряване на екосистемите (като гори, гористи местности, реки, езера, крайбрежия, влажни зони, мочурища, градски паркове, обработваеми земи и т.н.) за подобряване на техните потенциални услуги (ползи) за обществено благополучие (от екологична, естетическа, духовна, здравословна перспектива) за подпомагане на биоразнообразието и намаляване на замърсяването;
 • Споделяне на добри практики и прилагане на екологични и иновативни решения, които са насочени към инвазивните чужди видове и укрепват практиките за устойчиво управление на околната среда (напр. щадящо опрашителите управление, управление на водни обекти, гори и др.);
 • Подпомагане създаването на банки за семена, възстановяване на почвената органична материя и организми, които насърчават установяването и растежа на по-високи растения и повторно въвеждане на избрани видове;
 • Развитие на зелена инфраструктура и подкрепа на биоразнообразието и опазване на природата в населените места, включително чрез: озеленяване на покриви и фасади, градинарство, насърчаване на зелени екологични решения за замяна на пестициди и хербициди в градските райони и др.;
 • Развитие на зелени площи, включително връзки между зелени площи (градски паркове, зелени/устойчиви спортни съоръжения, гори, зеленина на брега на река).

Бюджетът на поканата е 44 126 637 евро, от който 9 126 637 евро са за проекти за адаптиране към изменението на климата и 35 млн. евро за проекти, насочени към подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и екологичната инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на всички форми на замърсяване. От кандидатите се изисква съфинансиране от 2%.

Минималният и максималният размер на неинфраструктурен проект е от 300 001 евро до 750 хил. евро, а за инфраструктурен от 500 хил евро до 2 млн. евро по цел 2.4. и от 500 хил. евро до 3.5. млн. евро по цел 2.7.

Проектите се подават само по електронен път, чрез електронната система JEMS до 11 септември 2023 г., 12.00 часа (PM).

Източник: НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подобни статии