Начало Новини Министерството на регионалното развитие отговаря за свършеното по проект КПП „Салаш – Ново корито“

Министерството на регионалното развитие отговаря за свършеното по проект КПП „Салаш – Ново корито“

от svilen
1672 преглеждания

На основание Закона за достъп до обществена информация и Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, СеверозапазенаБГ получи отговор по повод изпратено от издателя на сайта запитване за проекта за контролно-пропускателен пункт „Салаш – Ново Корито“.

Представяме на нашите читатели отговора на МРРБ, с малки съкращения:

С решение на Министерски съвет от 2009 г. с утвърдена Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт Салаш (Република България) – Ново Корито (Република Сърбия), подписана на 27.06.2007 г. Съгласно решението на Министерския съвет всяка страна ще изгради необходимата инфраструктура за функциониране на новия пътен граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) и ще бъде създадена Смесена експертна комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия ГКПП и техническите му параметри. Комисията следва да анализира правните и фактически въпроси по изграждането на пункта, свързано с изпълнението на функциите „външна“ за Европейския съюз граница на Република България. До настоящия момент такава комисия не е създадена.

Република България едностранно е започнала подготвителни технически дейности в изпълнение на договореностите в Спогодбата. През 2009 г. Главна дирекция „Гранична полиция“ в Министерството на вътрешните работи е изготвила съобразно компетентността си техническа заявка за проектиране на ГКПП с предложение за приблизителна точка за пресичане на границата, габарит на лентите за движение, изискване на разположение на местата за паспортно-визов контрол и митническа проверка, базови изисквания за сградата на администрацията, захранващи инфраструктурни и съобщителни проводи и други. Република България е предлагала на Република Сърбия провеждане на съвместна среща на експертно ниво с оглед определяне на пресечна точка на границата с пътната инфраструктура, но сръбската страна е отклонявала провеждането им по различни причини. По дипломатически път е търсена информация относно инвестиционните намерения на Република Сърбия за изграждане на съпътстващи пътни инфраструктури и ГКПП от двете страни на границата, както и за сформиране на предвидената в чл. 3 от Спогодбата Смесена експертна комисия. През 2011 г. МРРБ е информирано за факта, че сръбската страна не предвижда средства за изграждане на ГКПП през 2011 г. и че решаването на тези въпроси в Република Сърбия е от компетентността на повече от едно министерство.

През месец ноември 2012 г. е проведена работна среща на територията на Република Сърбия между представители на общините Княжевац и Белоградчик, с участие на български народни представители. Направен е общ извод за целесъобразността от създаване на междуведомствена комисия на ниво министерства между двете страни. От българска страна е установено, че от цялата дължина на републикански път III-1102 „Арчар – Мали Дрен – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш – граница Сърбия“, около 12 километра са в добро състояние, останалите са в лошо състояние, като за участъка от км 20+610 до км 27+594 в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) има проект за рехабилитация, а за участъка от км 45+000 до км 50+075,55 – проект за реконструкция. От парцелирания план на проекта се установява необходимостта от провеждане на отчуждителна процедура засягаща 104 поземлени имота в землището на село салаш. Посоченият път не е включен в програмата на АПИ за 2013 г. Предвид важността му във връзка с трансграничното сътрудничество на страните от Европейския съюз и икономическото развитие на Северозападен район за планиране, АПИ ще предложи за включване на този пътен участък в разширения списък с пътни проекти, които се предвиждат за рехабилитация по оперативна програма „Региони в растеж“ и в Програмата за Трансгранично сътрудничество през следващия програмен период 2014-2020 г.

Министерството на външните работи на Република България е информирало МРРБ за проведена през месец януари 2013 г. среща с участието на министъра на регионалното развитие и местното самоуправление на Република Сърбия по различни въпроси, включително по политиката за разкриване на нови ГКПП между двете страни, изводът от която за българската страна е, че приоритет на Република Сърбия е изграждането на икономическа и пътна инфраструктура в крайграничните общини, която да обоснове смисъла от откриване на нови КГПП.

We cannot display this gallery

Подобни статии