Начало Градска среда За успешния път на Сдружение „Нов път“

За успешния път на Сдружение „Нов път“

от Mariana Gomileva
62 преглеждания

 „Нашите роми не са роми, те винаги са били интегрирани“, казва и на шега, и на сериозно счетоводителят леля Зорка, като по този начин, без да иска, обобщава резултатите от дейността на сдружението. / снимка: в-к „Капитал“

Сдружение „Нов път” е българска неправителствена организация, учредена за работа в обществена полза през 2004 г. Нейната мисия е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, насърчаване на здравето, образованието, науката и културата в подкрепа на групите в неравностойно положение, хората с увреждания и в подкрепа на социалната интеграция. Основните дейности на организацията са в няколко ключови сектора: 

Заетост: Осигуряване на заетост на представители на различни целеви групи като дългосрочно безработни лица, получаващи месечни социални помощи и хора с увреждания в социално предприятие „Пчела”, както и по различни проекти, финансирани от ЕСФ.

Социални услуги: Развитие на дейности за подкрепа на възрастни хора в домашна среда, супервизия и обучение на доставчици на услуги. Сдружението си партнира успешно с различни общини от област Враца.

Здравеопазване: Профилактика и здравно образование; провеждане на информационни кампании; формиране на нагласи у децата и младежите за изграждане на отговорност за собственото им здраве; консултиране относно семейното планиране, изграждане на партньорска мрежа за подобряване на достъпа до здравни грижи и качествени грижи, превенция на туберкулозата чрез ранно откриване и диагностициране на туберкулоза и др.

Образование: Работа за равен достъп и качествено образование, развитие на ролеви модели в най-ранна детска възраст, прилагането и адаптирането на нови подходи в работата с деца от уязвими общности, както и работа с родителите и разширеното семейство на децата.

Сдружението работи за изграждане на граждански активни млади хора от различен етнически произход, подкрепа за придобиване на средно и висше образование; мотивация за обучение през целия живот и др.

Застъпничество:  Екипът работи за подкрепа на ромските общности за активно участие в процесите на вземане на решения, включване при разработването на стратегически програми, проекти и документи за ангажиране на местни ромски общности в процеса на мониторинг на изпълняваните стратегии, програми, планове и др. с фокус върху ромите и прилагането им от неправителствени организации, институции, общини и други.

Организацията е изградила капацитет за управление на проекти, финансирани от различни източници, включително от ЕС. Освен това, Сдружение „Нов път” разполага с екип от експерти за работа на пълен и непълен работен ден с опит в предоставянето на психологически консултации на възрастни, педагогическа помощ за деца, социални услуги за хора с увреждания и уязвими групи, мониторинг на оказваната персонална и социална помощ и провеждане на обучения на специалистите за изграждане на необходимите навици за осъществяване на ежедневната им работа.

Един от последните проекти на Сдружението е свързан с медийното образование и активната гражданска позиция на обществото ни. Фокусът на проекта „Медийно образование за активно гражданство“ са хората от нашите малки общини – Хайредин, Роман, Оряхово – успяхме да ги накараме за малко да  се огледат около себе  си и да започнат да различават фалшивите новини  и дезинформацията, всеки ден медиите излъчват огромен поток от информация, случки, добри и лоши новини и обикновеният човек често се  губи и не успява да разбере, да извлече най-важното за самият него. А изпълнените  дейности по проекта  допринесоха   за повишаване на нивото на медийната грамотност на участниците, за изграждане на умения за разпознаване на фалшивите новини и за противодействие на дезинформацията. Проектът е финансиран по Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 1: Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

За времето от своето създаване сдружението успява да натрупа сериозен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства. Сдружението е една от малкото организации, които развиват мащабна дейност на територията на Северозападна България, работейки с грижа и мисъл за  всеки един човек  от региона.

Сдружението успешно си взаимодейства с общинските администрации от области Враца, Видин и Монтана; училища и детски градини; филиалът на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Враца; читалища; неправителствени организации от цялата страна.

Сдружението има реализирани успешни проекти с международни партньори:

  • Фондация за икономическо развитие на малките предприятия (SEED), Будапеща, Унгария – проект „Партньорство в подкрепа на предприемачеството“
  • Младежката организация „Гласът на Враня“ Република Сърбия – проект „Младежка мрежа за лидерство“.

За успехите в социалното предприемачество – историята на „Пчела“

Към Сдружението функционира социално предприятие за отглеждане на пчели и производство на мед, което подкрепя реализацията на различни дейности. Неговата мисия е да създава възможности и условия на хора от малцинствата, дълготрайно безработни и хора с увреждания, да придобият трудови навици и умения в областта на пчеларството, които ще им помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото.

За предизвикателствата и успехите в социалното предприемачество разказва Михаил Михайлов, председател на УС на Сдружение „Нов път“:

„Казвам се Михаил Михайлов, ветеринарен техник по професия, от 2004 г. съм Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел „Нов път“ Хайредин. От 2008 г. екипът на сдружението  налага модела на социалното предприемачество на територията на област Враца. Превърнахме каузата в реалност и вече 15 години поддържаме изграденото социално предприятие „Пчела“ за производство на мед и пчелни продукти. По различни  програми успяхме да увеличим броя на пчелните семейства от 50 на почти 200. През годините предадохме професията пчелар на редица пчелари, които подпомагаме и в момента за пласиране на пчелната продукция и с поддържащи форми на обучения и споделяне на добри практики.

От  тогава до днес продължаваме да надграждаме, както в изграждането на  предприятието, така и в капацитета на екипа. Включих се с интерес в първото  обучение по предприемачество по Програма “BASE Враца – Моят бизнес е моето бъдеще” на Регионално сдружение на малкия и среден бизнес – Враца, финансирана от Фондация „Америка за България“. Обучителната програма беше интерактивна, интересна, включваща ментори от реалния бизнес, които чрез различни методи успяха да ни включват в процеса на овладяване на знанията и информацията, така че да ни мотивират да развием идеите си.

Представеният бизнес план за повишаване на добивите на мед на социално предприятие „Пчела” беше подкрепен финансово в края на Програмата. По този начин успяхме да повишим капацитета си и да произвеждаме още по-качествени продукти.“

Трудно, но с търпение, вяра и ежедневна работа, екипът успява да реинвестира печалбата от произведената продукция на предприятието в  общо полезните дейности на сдружението. 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Сдружение „Нов път“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Подобни статии