Среща от цикъла посветен на ”Водено от общностите местно развитие” в Белоградчик

През месец септември ОИЦ-Видин започна нов цикъл от информационни срещи на тема “Добри практики” в управлението на местни стратегии за развитие с европейски средства и координация между общата селскостопанска политика и СКФ до 2020 г.

Мариела Савкова – управителят на ОИЦ-Видин, представи залегналите в Споразумението за партньорство подходи за финансиране на проекти със средства от еврофондовете. Бе обърнато внимание, че в переиода до 2020г., воденото от общностите местно развитие ще бъде финансирано по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /местно развитие в рамките на /LEADER/, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Отбелязано бе, да се има предвид, че финансирането не е приложимо едновременно за ВОМР и градовете, подпомагани от ОППР по линия на устойчивото градско население. Подобаващо място бе отделено на подходът за местно развитие ЛИДЕР, предизвикал силен интерес в ЕС и извън него, не само в селски, но също и в градски и крайбрежни райони, поради което се препоръчва малките общини да бъдат запознати с него и предимствата му.

Стана дума за ролята и значението на стратегиите, целите, приоритетите и критериите при реализирането на местното развитие, а всяка стратегия за воденото от общностите развитие ще обхваща територия от 10 до 150 хил. жители. Бе отбелязано, че все още не е задоволително изпълнението на европейските програми, което като цяло за страната е малко над 50 процента.

Яна Гъркова, експерт в ОИЦ говори за реализираните проекти по Оперативните програми от общините в област Видин през първия програмен период и сподели, че Белоградчик е на второ място с 16 проекта на стойност 6 млн. лева.

По време на срещата, зам.-кметът на Община Белоградчик Росен Младенов, подчерта че Общината ще търси еврофинансиране за икономически жизнеспособни проекти, които осигуряват устойчивост и след приключване на финансирането.

Пресслужба община Белоградчик