Визия и приоритети за развитие на община Белоградчик 2014-2020

В заседателната зала на общинска администрация бе проведен дискусионен форум, с цел представяне пред местната общност резултатите от изготвения социално-икономически анализ на община Белоградчик и дискутиране на предложения за конкретни проекти, които да допринесат за решаване на основните проблеми на общината и да оползотворят нейния потенциал.

Дискусията е първи етап от изпълнение на сключен договор с предмет „Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Белоградчик. Извършване на комплексен анализ на развитието на общината през настоящия програмен период. Разработване на Общински план за развитие на община Белоградчик за периода 2014-2020г.”, финансиран по проект „Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг в процеса по разработване и актуализация на политиката в Община Белоградчик” на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Форумът бе открит от Кмета на община Белоградчик – Борис Николов, а програмата представена от Стелиян Димитров, представител на фирмата изпълнител – „Географика” ООД гр. София. Присъстваха председателя на Общински съвет гр. Белоградчик – Мирослава Чавдарова, общински съветници, служители на общинска администрация, представители на неправителствения сектор и бизнеса, както и местни и регионални медии.

Презентиран бе изготвения анализ на текущата ситуация на община Белоградчик от природо-географска, демографска и социално-икономическа гледна точка.

Гражданите взеха активно участие в дискусията, като отправиха своите забележки по съдържанието на анализа, дадоха препоръки и конкретни предложения за включване в разработвания стратегически документ.

Пресслужба Община Белоградчик