Проект “Равни в училище”

Проект “Равни в училище” се изпълнява от Община Белоградчик – основен бенефициент по проекта, в партньорство с Начално училище “Васил Левски”, СОУ “Христо Ботев” и ОДЗ “Иглика”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е с продължителност 12 месеца и е на стойност 84 560 лв.

Основната цел на проекта е да се създадат по-добри условия за успешна социална и трудова реализация на ученици от ромското етническо малцинство в община Белоградчик, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване на мотивацията на децата за включване в образователния процес.

Много на брой и от различно естество са извършените дейности до настоящия момент. Те са свързани основно с повишаване мотивацията на децата и учениците от малцинствените групи в община Белоградчик с цел получаване на по-добро образование, чрез прилагане на съвременни методически решения за по-качествен учебен процес и използване на придобитите знания в извънучилищната дейност.

В сформираните групи и клубове към трите учебни заведения в града общо по проекта са обхванати 154 ученика.
В този ден екипът по проекта бе подготвил приятна изненада за най-малките – децата от предучилищна възраст и някой от І-ви клас, чиито майчин език не е български. Вследствие на реализирани икономии по проекта бяха закупени раници, тениски, книжки за оцветяване и комплект флумастри, които кметът Борис Николов връчи на малчуганите.

Пресслужба Община Белоградчик