Обучение в Белоградчик на Областния информационен център – Видин

В Белоградчик се проведе информационна среща на тема „Електронното кандидатстване чрез ИСУН”, организирана от ОИЦ-Видин. В нея взеха участие зам. кметът на община Белоградчик Росен Младенов и представители на общинска администрация, които участват в разработването и кандидатстването с проектни предложения.

Мариела Савкова, управител на ОИЦ-Видин, представи Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/, като разгледа и запозна присъстващите с модула „Електронно кандидатстване”. ИСУН предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на Оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Конкурентноспособност”, „Техническа помощ”, „Развитие на човешките ресурси” и „Административен капацитет” – договорени и изплатени средства, разпределението на проектите по региони, области и общини, данни за всеки проект. Системата гарантира пълна прозрачност, като чрез електронния й модул се осигурява възможност за кандидатстване с проектни предложения по електронен път, водещо до намаляване на административната тежест. Специално внимание бе отделено на Европейската гаранция за младежта 2014-2020, насочена към реалния сектор. Кампанията за популяризиране вече е започнала в Бюрата по труда. Предвижда се на работа да бъдат наети лица до 29 годишна възраст за срок от 6 месеца. Бюджетната й рамка е в размер на 35 млн. лв за 8 хиляди работни места в страната.

Цветомир Ценков, експерт в ОИЦ, предостави информация за изпълнение на Оперативните програми в област Видин в програмния период 2007-2013г. Община Белоградчик е на първо място сред 10-те по-малки общини в областта с 14 договорени проекти на стойност близо 5 милиона и 500 хил лв. Като най-предпочитани в областта са Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Околна среда” и „Административен капацитет”.

Представителите на ОИЦ изказаха благодарности на кмета и зам. кмета за успешната работа и сътрудничество по време на информационните събития. Бе отчетено, че ОИЦ-Видин е провел общо 196 информационни срещи и събития в областта за период от 2 години за популяризиране на кохезионната политика на ЕС.

Пресслужба община Белоградчик