Висок интерес в Белоградчик към Споразумението за партньорство

При много висок интерес премина днешната среща на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в Белоградчик за популяризиране на Споразумението за партньорство. Пред заместник-кмета Росен Младенов, представители на администрацията, туристическия информационен център и медии, управителят на ОИЦ Мариела Савкова представи Споразумението за партньорство. Савкова акцентира на включените в документа подходи като воденото от общността местно развитие; Интегриран подход, насочен към географски региони/групи със специфични нужди и демографски предизвикателства; Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ); Инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие.

Бяха представени новите оперативни програми – седем на брой, за следващия програмен период – 2014-2020 година. “Транспорт и транспортна инфраструктура”, “Околна среда”, “Региони в растеж”, “Иновации и конкуретноспособност”, “Развитие на човешките ресурси”, “Наука и образование за интелегентен растеж” и “Добро управление”. Въз основа на тези програми ще бъдат формирани и бъдещите секторни политики. Предвиденият общ финансов ресурс за следващите седем години възлиза на 15 697 млрд. евро, от тях за оперативните програми -7 422 млрд. евро, а само за първите три – 4 457 млрд. Бе отбелязано, че две ще бъдат основните цели през периода – растеж и създаването на работни места.
Управителят на ОИЦ-Видин посочи, че възможностите, заложени в Споразумението за партньорство, ще позволят на Белоградчик да надгради постигнатото в първия програмен период (най-много договорени средства по Оперативните програми сред 10-те по-малки общини в област Видин – близо 5,3 млн. лв.). Мариела Савкова заяви, че такава възможност е инструментът ИТИ, чрез който бенефициентите могат да осигурят напредък и прогрес в ключови за местното развитие сфери. Експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков допълни, че чрез Стратегията за ИТИ приоритетни за Северозападния район стават основополагащи за „града на скалите“ сектори като туризъм и агробизнес и изрази убеденост, че досегашния опит на бенефициентите в община Белоградчик ще им позволи да изпълнят с проектно съдържание тези приоритети.

Пресслужба Община Белоградчик