Еврофинансиране: Клъстери от фирми ще получат подкрепа за развитие

Еврофинансиране: Клъстери от фирми ще получат подкрепа за развитие

Обединения от различни браншове ще могат да получат безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Мярката има за цел да подкрепи създаването и развитието на клъстери в България, с което да се помогне на отделните компании, създали общо обединение – клъстер. Минималната помощ за всеки проект е 100 хил. лв., които се отпускат безвъзмездно.

Максималният размер на финансирането може да е до 1.5 млн. лв., ако клъстерът отговаря на критериите за развиващ се, а ако е в начален етап се отпускат до 391 хил. лв. За вече развити клъстери помощта може да е до 2 млн. лв. Общият бюджет по цялата процедура е 20 млн. евро. Размерът на собственото финансиране от страна на обединенията се определя също според етапа на развитието им, а в някои случаи и според региона, в който се намират.

Предложенията и коментарите по условията на процедурата се приемат от всички интересуващи се до 1 септември, уточняват от управляващия орган. Те трябва да са описани на отделен файл в свободен текст, на мейл public.consultation@mi.government.bg.Планира се кандидатстването да става изцяло електронно.

Допустими за финансиране са обединения на фирми, които си сътрудничат във вертикална или хоризонтална верига, се посочва в условията на процедурата. Клъстерите се създават на доброволен принцип, с цел общата работа да подпомогне конкурентоспособността на отделните участници, по-лесната реализация на продукцията им и достъпа до суровини.

Клъстери във всеки етап на развитие могат да получат финансиране за организиране и администрация – персонал, оборудване, софтуер, обучения, обмен на опит. Другата насока за подкрепа само за тези в начален етап на развитие е привличане на нови членове, разширяване на дейността на клъстера, маркетинг, участие в изложения и панаири. Обединения в развитие или вече развити имат право на помощ за покупка на активи за общи дейности – производствени центрове, зали за обучения и изпитвания, патенти, лицензи, софтуер.

Предложените условия за кандидатстване може да видите тук: http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1084