Толерантност – хармония в многообразието

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик представи мултимедийна презентация на тема „Толерантност” на учениците от първи клас от НУ „Васил Левски” гр. Белоградчик. Мероприятието е в изпълнение на Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2014-2015 г.

Децата взеха активно участие, редуваха се да четат и отговарят на въпроси, даваха примери и разказваха за свои преживявания, свързани с темата. По този начин вникнаха в смисъла на думи като милосърдие, добродушие, състрадание, уважение, приятелство, търпение.

Пресслужба Община Белоградчик